PFAS

PFAS (perfluoroalkylated substances) to produkowane przemysłowo związki, które są w użyciu od połowy XX wieku. Głównymi z nich są PFOS (perfluorooctane sulfonate) oraz PFOA (perfluorooctanoic acid). Ze względu na swoje właściwości takie jak odporność na wodę i tłuszcz są bardzo szeroko wykorzystywane w przemyśle jak również w naszym życiu codziennym. W 2009 roku PFAS zostały wpisane na listę trwałych zanieczyszczeń organicznych ze względu na ich wszechobecność, bioakumulatywność i toksyczność.

Związki te są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną i pojawia się coraz więcej dowodów na to, że są one niebezpieczne dla zdrowia.

Kwestia PFAS stała się w ostatnich latach bardzo ważna. PFAS są nie tylko szeroko rozpowszechnione w środowisku, ale są również bardzo trwałe, ponieważ nie ulegają rozkładowi pod wpływem powietrza, wody lub światła słonecznego.

Związki te przedostają się do ekosystemu nie tylko wraz ze stałymi, ciekłymi bądź gazowymi produktami ubocznymi różnych procesów, ale również w postaci odpadów lub ścieków, co sprawia, że narażenie na te toksyczne substancje jest nieuniknione. Ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki jest bardzo duży ze względu na zdolność PFAS do bioakumulacji w organizmach żywych (EPA, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).

Zanieczyszczenie środowiska związkami PFAS jest główną przyczyną skażenia żywności, której spożycie stanowi zagrożenie zdrowia ludzi.

Celem wydanej w dniu 23.12.2020 r. nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest poprawa bezpieczeństwa wody pitnej  i zwiększenie zaufania konsumentów do wody kranowej. Jest ona wielokrotnie tańsza niż woda butelkowana, ponadto nie przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska.

Najistotniejsze wyzwania związane z nową dyrektywą to m.in. :

 •     Konieczność reorganizacji systemu kontroli jakości wody
 •     Obowiązek monitoringu i redukcji wycieków.
 •     Ocena ryzyka i wdrożenie zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu zaopatrzenia.
 •     Dostosowanie przepisów do nowych wyzwań poprzez aktualizację listy parametrów jakościowych oraz tzw. listy obserwacyjnej.
 •     Wdrożenie podejścia WHO do planów bezpieczeństwa wody.
 •     Zwiększenie przejrzystości usług wodnych.

Spełnienie wymagań nowej dyrektywy w sektorze gospodarki wodno-ściekowej będzie się wiązało z wdrożeniem nowych rozwiązań analitycznych, a co za tym idzie doposażenia laboratoriów w dodatkowy sprzęt.

W ofercie posiadamy systemy LCMS oznaczaniem zawartości PFAS w wodzie pitnej, wodzie gruntowej, ściekach, glebie i  opakowaniach żywności.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi monitoring związków PFAS dla wód podziemnych.

 • Analizy z wykorzystanie automatycznego SPE zgodnie z normą U.S. EPA Method 533:

Using automated solid phase extraction and LC-MS/MS for U.S. EPA Method 533

 • Analizy z wykorzystanie automatycznego SPE zgodnie z normą U.S. EPA Method 537.1:

Determination of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in drinking water using automated solid-phase extraction and LC-MS/MS

 • Analizy typu nastrzyk bezpośredni (bez konieczności użycia SPE):

Direct analysis of selected per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in ground, surface, and waste water by LC-MS/MS

 • Oznaczanie PFAS w glebie:

Extraction and analysis of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) from soil

 • Oznaczanie PFAS w opakowaniach:

The effect of particle size reduction techniques on extraction and recovery of 16 PFAS in food-contact paper packaging matrices