Przystawki LCMS

Ion Mobility - FAIMS Pro Duo

Interfejs FAIMS Pro Duo oferuje separację opartą na kombinacji czynników, takich jak wartość ładunku, kształt, konformacja i wielkość jonów w fazie gazowej. Poprawia także zakres dynamiczny i „peak capacity”, które są szczególnie istotne w niektórych zastosowaniach proteomicznych.

Nowej generacji Thermo Scientific ™ FAIMS Pro Duo ™, interfejs różnicowej mobilności jonów, zapewnia doskonałą selektywność, identyfikację większej liczby białek, jednocześnie redukując czasochłonne etapy przygotowania próbek.

Interfejs FAIMS Pro Duo redukuje szumy chemiczne i zakłócenia matrycy, co skutkuje lepszą odpornością i zwiększoną czułością. Interfejs FAIMS Pro Duo oferuje separację opartą na kombinacji czynników, takich jak wartość ładunku, kształt, konformacja i wielkość jonów w fazie gazowej. Poprawia także zakres dynamiczny i „peak capacity”, które są szczególnie istotne w niektórych zastosowaniach proteomicznych.

Broszury do pobrania:

VeriSPray

Jeśli masz do czynienia z rosnącymi zaległościami w pomiarze próbek z powodu niewystarczającej przepustowości chromatografu cieczowego, źródło jonów Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray będzie doskonałym rozwiązaniem.

Ta technika jonizacji bezpośrednio z papierowych pasków umożliwia bezpośrednią analizę próbek na spektrometrze mas.

VeriSpray eliminuje potrzebę rozdziału chromatograficznego co przyspiesza uzyskiwanie wyników i zmniejsza koszt oznaczenia.

Broszury do pobrania:

ZipChip

Zip Chip to zintegrowany interfejs do elektroforezy kapilarnej (CE) i jonizacji elektrorozpylania (ESI) w jednym mikroprzepływowym urządzeniu, aby szybko przygotować, oddzielić i elektrorozpylać próbki biologiczne bezpośrednio do spektrometru mas (MS).

Przenośny interfejs ZipChip pracuje bezpośrednio z wybranymi modelami spektrometrów mas Thermo Scientific™ i tworzy płynny przepływ pracy CE/ESI-MS, który zapewnia szybką separację CE, czułość na poziomie nanorozpylenia i spektrometrię HRAM do charakteryzowania nienaruszonych białek, przeciwciał, oraz metabolitów.

Broszury do pobrania:

AP-SMALDI

AP-SMALDI – MS technika analityczna oparta na jonizacji próbki (z ang. matrix assisted laser desorption and ionisation) połączona z pomiarem jej masy w spektrometrze mas. Technika MALDI oferuje desorpcję i jonizację zarówno małych jak i dużych molekuł.

Obrazowanie MALDI zmieniło się od metody eksperymentalnej do wszechstronnego, niezawodnego i potężnego narzędzia w badaniach bioanalitycznych i klinicznych zarówno w środowisku akademickim, jak i farmaceutycznym. Połączenie źródła jonów Trans MITAP-SMALDI 5AF ze spektrometrami mas Thermo Scientific typu Orbitrap Exploris wyznacza nowe standardy w zakresie rozdzielczości przestrzennej, a także dokładności i czułości.

Najwyższa rozdzielczość:

– Ortogonalne użycie lasera dla autentycznego obrazowania o wysokiej czułości

– Działanie pod ciśnieniem atmosferycznym dla wolnej od artefaktów obróbki próbki bez zmian morfologicznych

– Brak strat czułości związanych z próżnią dla lotnych małych cząsteczek

– Wysoka rozdzielczość mas i przestrzeni do analizy obrazowej peptydów trypsynowych lub endogennych, lipidów, węglowodanów, hydratów, metabolitów

– Niecelowana analiza, identyfikacja i lokalizacja związków markerowych

Więcej informacji:

https://www.smaldi.de/en

https://www.smaldi.de/en/publication-list

Broszury do pobrania:

SUPER SESI-X

SUPER SESI-X (SSX) firmy Fossiliontech, to wysokowydajne źródło wtórnej jonizacji przez elektrorozpylanie (SESI) zoptymalizowane do analizy biopsji oddechu i nanoaerozoli, lotnych i półlotnych związków organicznych w czasie rzeczywistym. SSX jonizuje opary i nanoaerozole do analizy MS oraz metabolity o bardzo niskiej prężności pary.

Główne cechy: Wysoka wydajność jonizacji

Praca w trybie „miękkiej” jonizacji

Praca pod ciśnieniem atmosferycznym

Łatwe sterowanie przepływem próbki

Kompatybilny z spektrometrami mas z serii Thermo Exploris, Tribrid i TSQ MS

Praca w czasie rzeczywistym

Masy cząsteczkowe do 600 Da

Więcej informacji:

https://www.fossiliontech.com/super-sesi-x

Broszury do pobrania:

SUPER SESI-QE

SUPER SESI-QE (SS-QE) firmy Fossliontech to wysokowydajne źródło wtórnej jonizacji przez elektrorozpylanie (SESI) zoptymalizowane do analizy lotnych i półlotnych związków organicznych w czasie rzeczywistym.

SS-QE jest kompatybilny ze spektrometrami mas wysokiej rozdzielczości firmy Thermo Scientific: seriami Orbitrap, LTQ, Exactive i Q-Exactive.

Zasada działania: Próbka jest wstępnie podgrzewana, wydzielająca się faza lotna jest mieszana z chmurą protonowanych skupisk wody wytwarzanych przez nanoelektrorozpylanie. Pary są jonizowane pod wysokim ciśnieniem, aby zmaksymalizować wydajność jonizacji, a jony są przesyłane do MS w celu analizy.

https://www.fossiliontech.com/super-sesi-for-thermo

Broszury do pobrania:

EXHALION

EXHALION firmy Fossiliontech to interfejs, który standaryzuje analizę biopsji oddechu w czasie rzeczywistym. Zbiera przepływ wydychany przez jednorazowy filtr antybakteryjny, przechowuje i wyświetla dane w czasie rzeczywistym. EXHALION został zaprojektowany w celu ułatwienia standardowych procedur analizy biopsji oddechu w czasie rzeczywistym za pomocą SUPER SESI – HRMS. EXHALION łączy nowe dane otrzymane dzięki analizie z użyciem spektrometrii mas z ugruntowaną wiedzą na temat kapnografii.

https://www.fossiliontech.com/exhalion

Broszury do pobrania: