Per- i polifluorowane związki alkilowe (PFAS) to klasa trwałych zanieczyszczeń organicznych, które dostają się do naszego środowiska z wielu źródeł przemysłowych i codziennych. Stanowią one szeroką gamę związków chemicznych obejmujących różne lotności, polarności i grupy funkcyjne, a ostatnie raporty cytują ponad 6000 związków o potencjalnym zagrożeniu.

Rodzaje związków PFAS oznaczanych metodą TD-GC-MS Markes International (termicznej desorpcji sprzężonej z chromatografią gazową i spektrometrią mas) dzielą się na dwie grupy:

• Bardzo lotne węglowodory perfluorowane (C1 do C3), znane również jako silne gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową.

• Lotne lub półlotne związki PFAS, takie jak kwasy perfluoroalkilokarboksylowe (C4 do C14), alkohole fluorotelomerowe (FTOH), akrylany fluorotelomerowe (FTAcrs) i sulfonamidy fluorotelomerowe (FOSA).


Aplikacja PFAS TD GC-MS