Migracja zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie powietrza, znane również jako smog, to narastający problem globalny, który wynika z wysokiego stężenia cząstek submikronowych (PM2,5) w powietrzu w postaci aerozoli siarczanowych i tlenków azotu pochodzących ze spalania paliw kopalnych, ozonu i lotnych związków organicznych. Cząsteczki PM2,5 mają wysoki współczynnik rozpraszania promieniowani słonecznych i w połączeniu z dużą wilgotnością znacznie ograniczają widoczność. Czynniki te wpływają na temperaturę powierzchni ziemi, wpływając w ten sposób na pogodę i klimat oraz niosą poważne konsekwencje dla zdrowia układu krążenia i układu oddechowego człowieka. Aby poprawić jakość powietrza, ważne jest, aby zidentyfikować źródło zanieczyszczeń powietrza, a zastosowanie analizy izotopów stabilnych za pomocą spektrometrii masowej stosunków izotopowych (IRMS) jest szybką i bardzo dokładną techniką pozwalającą osiągnąć ten cel.

Poszczególne cząsteczki mają swoją sygnaturę izotopową związaną z ich procesami tworzenia się, powstawania. Rozkład trwałych (stabilnych) izotopów będzie inny dla tego samego związku o innej genezie. Najprostszym przykładem może być metan (CH4) jeden z najsilniejszych gazów cieplarnianych. Jego sygnatura izotopowa będzie inna gdy jest on pochodzenia termogenicznego (paliwo kopalne) oraz inna gdy jest on pochodzenia biogenicznego (biogazowanie).

System EA IsoLink IRMS do identyfikacji źródła zanieczyszczeń powietrza zapewniają:

  • Szybką technikę analityczną do identyfikacji źródła za pomocą określenia sygnatury izotopowej
  • Wydajną, zautomatyzowaną technikę identyfikacji źródła, która nie wymaga chemicznego oczyszczania próbki, z związanymi z nią wysokimi kosztami i zużyciem materiałów eksploatacyjnych
  • Niezawodna technika analityczna, która zapewnia wysokiej jakości dane

 

Śledzenie pozostałości materiałów wybuchowych

Analiza śladowych ilości materiałów wybuchowych może być rozszerzona o badania izotopów trwałych (stabilnych) w celu pomocy funkcjonariuszom organów ścigania w identyfikowaniu podejrzanych zaangażowanych w przestępstwa, ustalaniu statusu kradzieży i udowodnienie własności. Z biegiem lat analiza stabilnych izotopów lub okazała się cenną techniką dostarczania unikalnych informacji o pochodzeniu materiału wybuchowego. Identyfikacja i śledzenie materiałów wybuchowych w celu wsparcia w walce z terroryzmem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego. Badania z zastosowaniem sygnatury izotopowej organicznych nadtlenków mających właściwości wybuchowe, ze szczególnym uwzględnieniem nadtlenku acetonu (TATP, ) i pentrytu (PETN).

Badania prowadzone na świecie potwierdzają, że sygnaturę izotopową środków wybuchowych  można wykorzystać do rozróżnienia TATP, które zostały wyprodukowane przy użyciu różnych materiałów wyjściowych i / lub procesów produkcyjnych. Technika IRMS stanowi również cenny wkład w analizę materiałów wybuchowych do celów kryminalistycznych. To z kolei ma wpływ na dostarczanie dalszych dowodów w sprawach kryminalistycznych, gdzie należy potwierdzić pochodzenie materiałów wybuchowych. Przedstawione przykłady są oparte na pomiarach stabilnych izotopów węgla, wodoru i tlenu przy użyciu spektrometrii masowej stosunków izotopowych, takiej jak Thermo Scientific ™ EA IsoLink ™ IRMS System.