Nitrozoaminy

Nitrozoaminy, lub bardziej poprawnie N-nitrozoaminy to cząsteczki zawierającej grupę funkcyjną nitrozową. Związki ze budzą duży niepokój, ponieważ zanieczyszczenia N-nitrozoaminami są prawdopodobnymi czynnikami rakotwórczymi dla ludzi. Odkrycie zanieczyszczeń N-nitrozoaminami w lekach, takich jak blokery receptora angiotensyny II (ARB), ranitydyna, nizatydyna i metformina, jasno wskazało na potrzebę opracowania strategii oceny ryzyka obecności N-nitrozoamin w każdym produkcie farmaceutycznym, w którym istnieje ryzyko ich obecności. Rygorystyczne wytyczne nie tylko pomagają uczynić produkty farmaceutyczne bezpieczniejszymi, ale poprzez wymagania dotyczące metod pomagają laboratoriom zidentyfikować odpowiednie narzędzia potrzebne do dokładnej i pewnej analizy.

Powszechne występowanie N-nitrozoamin w środowisku człowieka i zwierząt wskazuje na wagę problemu. Dla oceny skali zagrożenia toksykologicznego ze strony N-nitrozoamin występujących w szeroko rozumianym środowisku człowieka niezbędne jest zatem systematyczne monitorowanie występowania tych kancerogenów.

Europejska Agencja Leków (EMA) opracowując rygorystyczne wymagania EMEA/H/A-5(3)/1490, ściśle współpracowała z organami krajowymi, Europejską Dyrekcją ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej oraz międzynarodowymi agencjami partnerskimi.

Podobnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przedstawiła rygorystyczne wytyczne – FY19-177-DPA-S jako kompleksową strategię oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące innych działań, które producenci mogą podjąć w celu zmniejszenia lub zapobiegnięcia obecności zanieczyszczeń N-nitrozoaminami w swoich lekach.

Na podstawie ustaleń wynikających z oceny naukowej przeprowadzonej przez Komitet Naukowy CHMP podczas procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/EC dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (CMDh) stworzyła listę potencjalnych źródeł N-nitrozoamin w lekach:

 • podczas rozpadu substancji aktywnej (API) pod wpływem określonych czynników i w obecności innych surowców, materiałów wyjściowych i półproduktów;
 • wykorzystywanie azotanu sodu (NaNO2) lub innych azotanów, w obecności drugorzędowych i trzeciorzędowych amin;
 • wykorzystywanie surowców z odzysku (np. rozpuszczalników, reagentów, katalizatorów);
 • wykorzystywanie w produkcji leków nieodpowiednio przygotowanych i oczyszczonych surowców;
 • zanieczyszczone materiały wyjściowe/surowce do produkcji produktów leczniczych, w tym półprodukty dostarczane przez dostawców, otrzymywane w procesach produkcyjnych lub produkowane z surowców powodujących powstawanie N-nitrozoamin. 

 

Analiza zanieczyszczeń N-nitrozoaminami wymaga precyzyjnych i czułych metod analitycznych, aby zapewnić pewność otrzymanych wyników. Szerokie portfolio Thermo Scientific pozwala na wykonanie analiz precyzyjnie i niezawodnie, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań organów regulacyjnych na całym świecie. Nasze główne produkty do analizy N-nitrozoamin to:

 1. Wysokorozdzielcza spektrometria mas (HRAM) zapewniająca najwyższą pewność oznaczeń ilościowych oraz identyfikację nieznanych związków.
  HRAM LC-MS method for the determination of nitrosamine impurities in drugs
 2. Tandemowa spektrometria mas jako, najlepsze narzędzie w rutynowej analizie ilościowej.
  LC-MS/MS method for the quantification of 10 nitrosamine impurities in metformin
  Patheon: End-to-end pharma services solutions for every drug development journey
  Improved quantitation of eight nitrosamine impurities in metformin drug products using a TSQ Fortis Plus mass spectrometer
  GC-MS Overcoming the challenges of nitrosamine impurities in drugs
 3. Oprogramowanie Chromelom zgodne z wytycznymi 21 CFR Part 11
  Using Chromeleon 7 Chromatography Data System to Comply with 21 CFR Part 11